[Eebba Kitaabaa] Dhaloonni qaramuuf dubbisuu qaba. Dubbisuu aadaa haa godhannu!


Dhangaa Sisaay Bulbulaa Tulluu tiin isiniif qophaa’e dhuftanii akka dhudhaatan jechaa gamanumaan aartii Oromoo guddisuuf hundi keenya gahee keenya haa baanun jedha.

Dhaloonni qaramuuf dubbisuu qaba. Dubbisuu aadaa haa godhannu!

Let us all do our part to develop Oromo art by Sisaay Bulbulaa Tulluu

Generation needs to read to learn. Let’s make reading a culture!

Advertisement
%d bloggers like this: