Balaa Nageenya Nyataaa Miidhaa Hamaa Geessisuu Danda’u Toora Itti Gabaafamu.


Balaa nyaataan walqabatuufi miidhaa cimaa namarraan gahuu danda’u kan beektaniifi tooftan biraa ittiin hambisuu dandeessan hinjiru taanaan, unka armaan gadii kana akka guuttan affeeramtan. Kaka’umsi Walsimsiisuu Addunyaa (KWA) odeeffannoo kana gamaagammaniitu karaa ta’uu qabu hundaan tarkaanfiin akka fudhatamu godhu. Unka kana guuttanii erguu keessaniif eenyumaan keessan hinbeekamu.[…]

Advertisement
%d bloggers like this: