[OBITUARY] Alamaayyoo Isheetee eenyu? /ተማር ልጄ/Alemayehu Eshete, the Ethiopian music legend since the 1960s, has passed away suddenly


Weellisaa muuziqaa ammayyaa beekamaa Alamaayyoo Isheetee eenyu?

Sa’aatii 6 dura

Wallisaa Alamaayyoo Esheete

Weellisaa Alamaayyoo Isheetee dhimmi muuziqaawwan ammayyaa Itoophiyaa wayita ka’utti, aartistoota maqaansaanii adda duraan ka’u keessaa tokko.

Keessattuu weellistoota hojii muuziqaa saanii bifa shakilaatiin maxxansiisan keessaa tokko akka turan himama.

Aartistii gameessi Alamaayyoo Isheetee dhukkubbii onnee isaan mudateen Fulbaana 02, 2021 du’aan boqataniiru.

Aartist Alamaayyoon hojiiwwan muuziqaa kanneen barri irra hindabarreen namoota hedduu biratti kabaja olaanaa argatanii turan.

Akkasumas haala uffannaa fi rifeensa isaanii ittiin sirreeffatan wantoota darggagoota bara kanaatiin ittiin jaalataman keessaa tokko ture.

Aartiisti Alamaayyoo Isheetee Magaalaa Finfinneetti dhalachuun gara Magaalaa Daseetti imaluun deebii’anii gara Finfinnee kan dhufan wayita daa’ima waggaa sadii turaniidha.

Achinis magaalaa Finfinneetti mana barnootaa bulmaataa ‘Chirstian treading Insititute’ jedhamuun naannawa batasikaana Yoohaannisitti argamuu galuun barnoota hordofaa akka ture sagantaa raadiyoo Shagariitti himanii ture.

Achittis faarsaawwan amantaa farfachuun beekama ture. Sagaleensaas baayyee jaalatamaaf ture. Isaan booda garuu fedhiin muziqaa keessoo isaa tureen muziiqaawwan Ingiliffaa sirbuu eegale.

Aartiisti Alamaayyoo Esheetee
Ibsa waa’ee suuraa,Alamaayyoo Esheetee

Keessattuu gosti muuziqaa rooki Alamaayyoon baayyee akka jaalatu himama.

Kanaafuu hojiiwwan muziiqaa aartistoota Ameerikaa kan akka Poot Boon, Biil Yaaliiy fi Elviis Pirisiliin afaan Ingliziitiin ni sirba ture.

Kana maleess haalariifeensa itti muratuufi uffannaan ammaayyaasaaleen maqaa masoo Elivis Pirisilii jedhu kennisiiseefii ture.

Alamaayyooon gaafiifii deebii tokkorratti waa’ee style rifeensa isaa gaafatamee yoo deebiisu ”riifeensi kiyya dheeraa waan tureef funyaan koo aguuga ture” jechuun attamiin riifensa guddifachaa akka ture raadiyoo Shagariitti himeera.

Boodarras bakkeewwan garaa garaatti affeeramuun hojiiwwan muziqaa isaa dhiyeessaa ture.

Jalqaba irratti sirboota biyya keessaatiif baayyee hin cinqamu ture. ”Yoon sirbees sirba Xilaa’uun Gasasaan sirban ture” jedheera.

Kanaaf ammoo filmiiwwan biyyoota lixaa yeroosana doowwataa ture akka gumaachan hime.

Manneen siiniimaa Finfinneetti argaman kan akka Adawaa Siniimaa, Impaayeer fi Itoophiyaa siiniimaa fa’i yeroos agarsiisaa kan turan filmiiwwan biyyoota lixaa ture.

Almaayyoon ofiin filmiiwwan kanneen dowwachuun alattis hojii akkasii keessatti hirmaachuuf imala eegalee akka ture himama.

Fakkiiwwan artiist Lammaa Guyyaa keessaa shan filannoo isaaniin

Namni aartii gameessi Yonis Abdullaahii eenyu?

Alamaayyoon birrii dhibbaa abbaa isaa irraa argateen ture hirriyaa isaa tokko waliin ta’uun Hollywood gahuuf imala kan eegalanii turan.

Haata’u malee bakaka yaadan osoo hingahiin Mitsiwaa irratti qabamuun gara maatiitti deebiifaman.

Turtii isaa Mistiwaatiinis siroobata Ingiliffaa sirbuun qalbii hojjattoota doonii Mitsiwaa hawwatee akka ture dubbateera.

Alamaayyoofi hojiiwwan muziqaasaa

Aartiisti Alamaayyoon barnootasaa sadarkaa lammaaffaa mana barnootaa Istee magaalaa Finfinneetti argamutti osoo barataa jiruu ture hojii muziqaa kan eegale. Bara 1955tti orkestiraa humna poolisiitti makame.

Achi keessattis hanga 1960 keessaa hojiiwwan muziqaasaa kanneen isa dinqisiifataniif dhiyeesseera.

Isaan booda ammoo baandii Rohaa, Baandii Shaballee, Baandii Ayibeeksi, Baandii Alam Girmaa, baandii mataasaa kan ta’e Soliikoos fi baandii Mulaatu Astaaxiqee keessatti hojiiwwan muuziiqaa hedduu gumaateera.

Hojiiwwan muziiqaa Alamaayyoon ittiin yaadamu keessaa ‘Tamaar Lijee, Indaamooraa, Ye wayin haragituu, Ingidaayee nesh, Addis Ababaa beete, fi kkf ni eeramu.

Keessattuu muuziiqaansaa temaar lije ammalleen maatiin hedduun kan ijoolleesaanii ittiin gorsaniidha.

Hojii muuziiqaa isaa waggaa 35 lakkoofsise kanaanis bara 2015tti biyya Jarmaniitti badhaasa itti argateera.

Alamaayyoonni aartiin baroota keessatti dhugaa qabatee kan imalu ta’u qabaata amantaa jedhu qaba. Baroota keessatti sodaa tokko malee muziiqaawwan yeroosanatti yaaddeessoo ta’an sirbeera.

”Jireenya kiyya keessatti sodaa hinjaaladhu. Aartiistii jechuun wayita hedduun beela’an kan waliin beela’u, yoo rakkatan kan waliin rakkatu, seenaafi ciminasaa ifatti kan dubbattu malee, kan dhugaa ummataa sobu yoo ta’e aartiistii ta’u hindanda’u,” jechuun dubbatee ture miidiyaarratti.

Wallisaa Alamaayyoo Esheetee gama jireenya gaa’ilsaatinis akka fakkeenyaatti kaafama. Jaalalleessaa osoo beekkamtiin hinargatiin dura walbaraniifi haadha warraa isaa ammaa waliin waggoota 40 ol ga’ilaan waliin jiraataniiru. Ijoollee torbas godhachuun akkaayyoolleen arganiiru.

Alamaayyoon haadhaawwarraa isaan ‘Abaayee’ jechuun waama. Tibba tokkoottis sababii isaa gaafatamee, ”Erga haatii kiyyaa duuteen booda haati tiyya ishee waan taatef’ jedhuun deebii kennee ture.

Du’a aartiistii gameessa kanaattis hedduun gaddasaanii ibsataa jiru.

“ተማር ልጄ ” – በአርቲስት አለማየሁ እሸቴ

ትምህርት ሚኒስቴር በአርቲስት አለማየሁ እሸቴ ድንገተኛ ህልፈተ-ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሃዘን ይገልፃል፡፡

አርቲስቱ በህይወት ዘመኑ በተለያዩ ይዘቶች የሀገራችንን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ነበረው። በተለይ ለትውልድ የመማር አስፈላጊነትን በምክር አዘል ሙዚቃው ትምህርት በመምህሩ ብቻ ሳይሆን የ ቤተሰብ ኋላፊነትም ልዬ እንደሆነ እንዲሁም የዕለት ተዕለት መካሪና አስታዋሽ መሆን እንደሚገባም “ተማር ልጄ ” በሚለው ሙዚቃው ገልፆታል።

በዘመን ተሻጋሪ ስራው ብዙዎች የትምህርትን ጥቅም እንዲረዱ እና ወደ ትምህርት ቤትም እንዲመጡ አድርጓል፡፡ በዚህም በትምህርት ዘርፉ ላይ አሻራውን አሳርፏል፡፡

በአርቲስቱ ድንገተኛ ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በድጋሜ እየገልጽን ለቤተሰቦቹ፣ ለሙያ አጋሮቹ፣ ለወደጅ ዘመዶቹና ለመላው አድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን፡፡ _ https://t.me/ethio_moe/726

#Ethiopia: Alemayehu Eshete, the Ethiopian music legend since the 1960s, has passed away suddenly. Alemayehu was a musician who had influenced Ethiopian households across the country especially with his song “Temar Lije” (study, my son), which features a father advising his son on the importance of education. Known by his nick name “the Ethiopian Elvis”, he laves a legacy of a singer who had influenced his fans for more than 60 years. Team Addis Standard extends its condolences to his family and fans.

Advertisement

Library voices in Internet Governance: upcoming engagement opportunities


Digital rights and inclusion, media literacy, the ethics of algorithms, and many other pressing goals and questions continue to be at the heart of internet governance dialogues. Multi-stakeholder discussions and cooperation in these areas are an important tool to reaching the global digital inclusion and digital transformation ambitions…..READ MORE

%d bloggers like this: