Hiikkaa Google Afaan Oromoo Irratti Haa Hirmaannuu

Duulli itti fufe! Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109’tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf Hundi keenya dirqama nurra jiru haa bahannuu.1. Jechaa fi Hima Afaan English gara Afaan Oromootti hiikuu yoo dandeesse kanarratti hirmaachuu.2. Kanneen Namootni biroo hiikan gulaaluu yoo dandeesse kanarrattiis hirmaachuu.kan asii olii laman yoo sitti ulfaate..3. Maxxansa akkanaa #share gochuudhan guddina Afaan keetif tumsi.https://oromiasamsung.com/hiikkaa-google-afaan-oromoo…/

Advertisement

Author: Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional at Hawassa University (HU), Ethiopia

Mulugeta Woldetsadik, Librarian/Information Professional @ Hawassa University, , Sidama Region, Ethiopia

One thought on “Hiikkaa Google Afaan Oromoo Irratti Haa Hirmaannuu”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: