Obbo Sintaayyoo Tolaa,Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa kan tahan – Sirni Gadaa akka gosa barnootaa tokkotti kutaa 1ffaadha hanga kutaa 8ffaatti Oromiyaa fi Naannoolee biroo keessatti akka ittiin barsiifamuuf silaabasiin hayyootan qophaa’ee xumurameera jedhan


Obbo Sintaayyoo Tolaa,Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa

Sirni Gadaa Sirna Barnoota keessa galee akka gosa barnoota tokkotti kennamuun,eenyummaa Oromoo warra hin beekne sirritti hubachisuu fi Aadaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf faayidaa akka qabu qorataan seenaa tokko himan.Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Qorataa Seenaa Olaanaa kan tahan Obbo Sintaayyoo Tolaa, akka OBNtti himanitti Sirni Gadaa afoolaan dhaloota dhalootatti darbaa ture lammilee biyyattiin sirnaan akka hubatamuuf akka gosa barnootaa tokkotti kennamun faayidaa guddaa qaba jedhan.Guddina Aadaa Oromoo addunyaa waliin tarkaanfachisufillee faayidaansaa laayyoo miti jedhan.Sirni Gadaa UNESCOtti akka hambaa addunyaatti wayita galmaahu Mootummaan Sirna Barnoota keessa galchee akka barsisuu waadaan galamee kan ture tahuu eeranii,fuuldurattis Sirni Gadaa Oromoo karaa saayinsaawaa taheen akka beekkamuuf hojiin gama midiyaa fi aartiidhaan Gadaarratti hojjeetamu cimuu qaba jedhan.Sirni Gadaa akka gosa barnootaa tokkotti kutaa 1ffaadha hanga kutaa 8ffaatti Oromiyaa fi Naannoolee biroo keessatti akka ittiin barsiifamuuf silaabasiin hayyootan qophaa’ee xumurameeras jedhan.Kana malees, hayyoota dhimmi ilaaluun kitaabi barsiisaas qophaa’ee xumuramuudhaan barsiistoota Sirna Gadaa barsiisan leenjiisuuf qophaa’ama jira jedhan.Itiyoophiyaa keessatti darbees Ardii Afrikaatti guddummaa Ummata Oromoo beeksisuu fi barsiisuuf keessattu hayyoota aadaa fi seenaa Oromoorraa hojii guddaatu eeggama jedhan Obbo Sintaayyoon.Ammas taanaan silabasii Sirna Gadaa Kitaaba barataa, kitaaba barsiisaa kana dabalatee dhimmoota gurguddoo eenyummaa Oromoo wajjiin wal qabatan kanniin akka Sirna Gadaa,Afaan Oromoo,Seenaa fi Aadaa Oromoorratti hayyoonni fi dhaabbileen Barnoota olaanoo waltumsuudhaan hojii guddaa hojeechuu qabu jedhan.Oloolaa asii fi achii jibbarraa kahuun darbatamu ofirraa qolachuufiis, Oromoo kan baasuu eenyummaa isaa kan tahee fi Hambaa Addunyaa tahe kan galmaahe Sirna Gadaa karaa saayinsawaa taheen barsiisuu fi beeksiisuudhas jedhan Obbo Sintaayyoon.

Masfin Tashoomatu gabaase. Sourrce: OBN Affan Oromo

Advertisement
%d bloggers like this: