Past Issues of Link-Up Librarianship & Information Technology e-Newsletter[ Editor_ Mulugeta W/Tsadik, Librarian, Hawassa University, Ethiopia]


Consecutive Issues of Link-Up Click on the below links:

17. Link-Up, July Issue, 2021

16. Link – Up , May Issue , 2021

15. Link – Up , December Issue , 2020

14. Link – Up, August Issue, 2020

13. Link – Up, August Issue , 2019

12. Link – Up, June Issue, 2019

11. Link-Up , March Issue , 2019

Advertisement

Inistitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa, Posted By Editor of Link-Up Library eNewsletter,28 December 2017


26056055_1973702759538550_2119700637378171770_nCoffee

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira

Akka Godina Baaleetti sanyii fooyya’aa Bunaa kanaan duraa waan hin jirreef sanyii ka’umsaa baasuuf Giddugaleessa Qorannoo Qonna Machaaraa waliin aanaa Harannaa Bulluqi fi Aanaa Dallaa Mannaatti Buna irratti qorannoo geggeessaa jiru. Sanyiileen Bunaa kunis godinichaa keessaa sanyii adda addaa walitti funaanuun haala qilleensa naannoo sanaan kan wal simu fi dhukkuba kan dandamatu buufata qorannoo lamatti sanyii Bunaa fooyya’aa kan ta’e qorannoon filachaa kan jiran ta’uusaa hubachuun danda’ameera.

Sanyii Bunaa buufata qorannoo kanneen keessatti argines sanyii buna kan duraan wal bira qabatamee yemmuu ilaalamu sanyiin filatamaa kun yeroo gabaabaa keessaattii kan omishaaf gahu fi dhukkuba kan dandamatu ta’u isaa abdii guddaa agrsisaa jira.

Here are important Resource and Links for all our Researchers and Staff
Institutional Email
www.iqqo.org/webmail

e-Forum on agriculture:
http://www.e-agriculture.org/

%d bloggers like this: